"پروژه های انجام شده" مجتمع مسكونی یاسین شیراز - مجتمع مسكونی 408 واحدی پارس - مجتمع اداری تجاری میثم شیراز - مجتمع اداری تجاری انصار قم - مجتمع اداری تجاری مسكونی مصلی جهرم - پاركینگ طبقاتی زند شیراز - مجتمع مسكونی مسعود - مجتمع مسكونی یاس - مجتمع مسكونی هدی - مجتمع مسكونی یاشكین - مجتمع مسكونی 450 واحدی طلاییه - مجتمع مسكونی هادی - موسسه آموزشی میعاد امام رضا(ع) - "پروژه های در دست انجام" مجتمع مسكونی 487 واحد كوی اساتید و پزشكان كیش - پروژه مجتمع عظیم فرهنگی مذهبی سیدالشهدا(ع) - مسجد اعظم - پروژه ساختمان اداری فرمانداری شیراز - مجتمع مسکونی مروارید - وحدت 1694 واحدی (مسکن مهر) - مجتمع 150 واحدی مسكونی آستانه - مجتمع مسکونی طوبی - باغشهر مینو